Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1931 (vervolg)

Een radicale oplossing werd gekozen door het bestaande ziekenhuis geheel af te breken en op dezelfde plaats een nieuw ziekenhuis te stichten, dat thans in aanbouw is.

Huistelefooninstallatie Raadhuis.
De huistelefooninstallatie in het Raadhuis werd geheel vernieuwd en uitgebreid.

Stoomtram Schagen-Wognum.
De gemeente ontving van de Nederlandsche Spoorwegen de mededeeling, dat van het indertijd door deze gemeente gegeven renteloos voorschot ten behoeve van de stoomtram Schagen-Wognum tot een bedrag van f 20.000.-, 55 pct. zal worden terugbetaald.

Dading inzake voorm. scheepstimmerwerf.
Nadat de procedure inzake de voormalige scheepstimmerwerf aan den Binnenluiendijk ten gunste van de gemeente was beslist, zoodatde gemeente zich als eigenaresse van dit terrein kon beschouwen, kon met de Erven Kaat bij dading een oplossing worden verkregen ten opzichte van de aan de Erven Kaat toebehoorende opstal en de eischen, welke de gemeente nog zou kunnen stellen.

Keern.
Een zeer belangrijke verbetering mag zeker genoemd worden de nieuwe bestrating van het Keern, welke dit jaar vermoedelijk nog gereed komt.

Ambtenarenreglement.
De inwerkingtreding van de Ambtenarenwet bracht mede de vaststelling van een nieuw Ambtenarenreglement.

Consultatiebureau voor zuigelingen.
Aan het Consultatiebureau voor zuigelingen werd een gedeelte van het daaraan grenzend perceel aan de Pakhuissteeg toegevoegd voor de plaatsing van de kinderwagens, terwijl de wachtkamer vergroot kon worden.

Grondbedrijf.
De Gemeenteraad besloot dit jaar tot de oprichting van een grondbedrijf.