Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1924-1925

Woningbouw "Goed Wonen".
De Woningvereeniging "Goed Wonen" bouwde in dit jaar nog 14 arbeiderswoningen aan de Veenenlaan, waartoe de gemeente 1400 M² grond tegen den prijs van f 3.- per M² beschikbaar stelde en grond- en bouwvoorschotten verstrekte tot een gezamenlijk bedrag van f 38750.-.

1925. Aankoop grond.
In verband met de stadsuitbreiding in deze omgeving kocht de gemeente een stuk tuingrond aan de Veenenlaan groot 28.24 are voor f 5000.-.

Ophaalbrug Kleine Oost.
Voor eene vernieuwing van de ophaalbrug tusschen het Kleine en Groote Oost verleende de gemeenteraad een crediet van f 9000.-.

Drankvergunningen.
De Raad besloot het maximum aantal vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein te bepalen op 33.

Bruggen Veenenlaan, Tweede- en Derdeboomlaan.
De bruggen welke de Holenweg verbinden met de Veenenlaan en met de Tweede- en Derdeboomlaan werden vernieuwd en verbreed.

Huurcommissie.
De Huurcommissie volgde dit jaar de reeds opgeheven instellingen, welke door de buitengewone tijdsomstandigheden, tengevolge van den oorlog 1914-1918, waren ontstaan.

Rioolgemaal Westerdijk.
Ten behoeve van aan het rioolgemaal aan den Westerdijk aan te brengen verbeteringen verleende de Gemeenteraad een crediet .van f 4000.-.

Verkoop Kazernegebouwen.
Nadat herhaalde pogingen waren aangewend om de voormalige kazerne voor industrieele doeleinden ondershands te verkoopen zonder resultaat, Werden deze tenslotte in publieke veiling gebracht en verkocht voor f 26.950.-.