Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1927

Veenenlaanverbetering.
Zij die zich de Veenenlaan in haar vroegere gedaante niet meer kunnen voorstellen en zij die haar vroeger niet hebben gekend verwijzen wij naar het laatste gedeelte dier laan, dat nog ongeschonden bleef. Vanaf den Draafsingel over een bruggetje bereikbaar liep het smalle laantje, waarop slechts hier en daar een huisje stond. Thans is deze laan een van de meest bevolkte stadsgedeelten.
In 1927 onderging het wegdek, nadat over het grootste gedeelte de slooten gedempt waren, een grondige verbetering.

Gasfabriek. Aankoop van huizen.
Vier in de nabijheid van de gasfabriek staande huizen aan de Gasfabriekstraat kwamen in het bezit der gemeente en werden afgebroken om het terrein zoonoodig voor het gasbedrijf te kunnen benutten. De gemeente betaalde hiervoor f 3683.58.

Algemeene begraafplaats.
De algemeene begraafplaats, die een grondige verbetering zeer van noode had, mocht dit jaar daarvoor in aanmerking komen. Het bedrag van f 6000.- daaraan besteed, heeft niet alleen een groote verfraaïing bevorderd, doch hiermede kon tevens worden bereikt de mogelijkheid, dat zij weder voor een grooter aantal jaren als zoodanig in gebruik zou kunnen blijven.

Christelijke school.
Het schoolgebouw aan het Nieuwe Noord, det reeds eenige jaren als school voor christelijk onderwijs in gebruik was, werd na het aanbrengen van verschillende verbeteringen aan het Bestuur in eigendom overgedragen.

Uitbreidingsplan.
In verband met verschillende toekomstmogelijkheden voor deze gemeente na de drooglegging van de Zuiderzee en den aanleg van kanalen in West-Friesland, droegen Burgemeester en Wethouders, daartoe gemachtigd door den Raad, aan den heer Wieger Bruin, architect te Amsterdam, op de samenstelling van een nieuw uitbreidingsplan voor deze gemeente.