Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1876-1878

1876. School Kruisstraat.
In de Kruisstraat verrees een nieuwe school voor lager onderwijs, de thans nog bestaande gemeenteschool II.

1877. Opheffing Rechtbank.
Een gevoelig verlies voor deze gemeente was de opheffing van de Rechtbank, die gevestigd was in het tegenwoordig Kantongerechtsgebouw aan den Roodesteen (Kaasmarkt).
De gemeente heeft dit gebouw daarna in eigendom aan het Rijk overgedragen, bij welke handeling op den voorgrond stond, dat dit mooie gebouw in zijn bestaanden toestand moest worden in stand gehouden, waarmede vele kosten gemoeid zouden zijn.

West-Friesch Museum.
Bij de overdracht van het voormalig Gerechtsgebouw aan het Rijk kon de voorwaarde worden bedongen, dat een groot gedeelte als West-Friesch Museum zou worden ingericht.

1878. Groote Kerk en Toren afgebrand.
De Groote Kerk en de Gemeente-toren werden op 25 October 1878 door een brand verwoest.
De wederopbouw van den toren eischte een bedrag van ± f 40.000.-, waarvan ruim f 36.000.- door de brandwaarborg maatschappij werd vergoed.

Demping Turfhaven enz.
In dit jaar werd besloten tot demping van de Turfhaven, waarbij tevens onder het oog moesten worden gezien de eischen welke het verkeer zou stellen bij de totstandkoming van den Spoorweg.
In verband met de plaats waar het Station zou worden gebouwd, was noodzakelijk de drooglegging van een deel der buitengracht, ten westen van de Noorderbarrière enz. Voor een en ander werd een leening aangegaan van f 175.000.-.