Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1885-1886

Bank van leening.
In dit jaar werd de Bank van leening opgeheven.

Naamsloot.
De groote en kleine of korte Naamsloot gingen in eigendom over op het Molenbestuur van de Westerkogge voor f 5000, welk bedrag werd aangewend voor buitengewone schulddelging.

Drankvergunningen.
Het trok mijn aandacht, dat het aantal vergunningen tot verkoop van sterken drank in dit jaar niet minder dan 100 bedroeg. Thans is dit aantal tot 39 gedaald.

1886. Volksbibliotheek, Muziekschool, Naai- en Breischool.
De lokalen gelegen aan de Wisselstraat waar de opgeheven Bank van leening gevestigd was, werden bestemd voor de Volksbibliotheek en voor de Zang- en Muziekschool. Het gebouwtje aan het Nieuwe Noord waar de Zang- en Muziekschool gevestigd was, kon daarna als Stads Naai- en Breischool worden ingericht.
Laatstbedoeld gebouwtje heeft vervolgens nog voor verschillende andere doeleinden gediend en werd eenige jaren geleden verkocht aan het R. K. Par. Kerkbestuur alhier.

Gasfabriek.
In dit jaar verscheen een rapport inzake de kosten welke tot nu toe waren aangewend ten behoeve van de uitbreidingen aan de gasfabriek.

Drooglegging Zuiderzee.
Ten behoeve van een in te stellen onderzoek naar de mogelijkheid tot drooglegging van de Zuiderzee verleende de Gemeenteraad een crediet.

Huis van Correctie. Rijkswerkinrichting.
Het bestaande Huis van Correctie moest worden opgeheven en in de daardoor beschikbaar komende gebouwen vestigde het Rijk de Rijkswerkinrichting.