Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1884-1885

Plantsoenen.
Het plantsoen voor het spoorwegstation werd in 1884 aangelegd, terwijl in hetzelfde jaar bij wijze van werkverschaffing en met vrijwillige bijdragen van ingezetenen de plantsoenaanleg kon worden voortgezet.

Bazaltmuur Oude Doelen.
Eene belangrijke verbetering van de bazaltmuur bij den Oude Doelen eischte een bedrag van f 16598.-.

Brug in Draafsingel.
Over de nieuwe vaart naar de stad werd in den Draafsingel een brug aangelegd.

Tonnenstelsel.
Bij wijze van proef voerde men het tonnenstelsel in.

Gasfabriek.
Opnieuw moesten beduidende credieten worden gevraagd voor verbetering van het gasbedrijf.
Als overheidsbedrijf had de gasfabriek aan hoogere eischen te voldoen, waarmede echter de ingezetenen werden gebaat door de levering van gas van betere kwaliteit.
Van welk een groote beteekenis de overneming van de gasfabriek door de gemeente is geweest, bleek wel zeer duidelijk toen reeds na het tweede exploitatiejaar de gasprijs tot 10 ct. per M³ kon worden verlaagd en nog een voordeelig saldo werd verkregen van f 11367.40.

1885. Spoorweg Hoorn-Enkhuizen.
Een jaar na de opening van den spoorweg Zaandam-Hoorn kon de lijn Hoorn-Enkhuizen in gebruik worden genomen.

Plantsoen langs de Vest.
Volgens een door den heer Wattez te Bussum ontworpen plan werd het plantsoen van de Oostervest, van het bastion tot de brug bij het Watertje, aangelegd.
In de kosten daarvan, bedragende f 5321.40 was aan vrijwillige bijdragen f 3529.93 bijeen gebracht.