Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1918 (vervolg)

Centrale Bouwmaterialenvoorziening.
De Raad besloot van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten over te nemen 3 certificaten van aandeelen, elk groot f 1000.- in het maatschappelijk kapitaal der N.V. Centrale Bouwmaterialen-voorziening.

Uitbreiding rangeerterrein H. IJ. S. M.
De Directie van de H. IJ. S. M. verkreeg vergunning tot het bijleggen van een derde spoor in den Koepoortsweg en om de z.g. klaphekken buiten gebruik te stellen, onder voorwaarde, dat genoemde maatschappij ter plaatse een brug voor de voetgangers zou bouwen en onderhouden.

Gemeentelijke courant.
In verband met het groot aantal bekendmakingen, dat van de gemeente moest uitgaan om de ingezetenen op de hoogte te stellen van allerlei genomen maatregelen enz., besloot de Gemeenteraad een gemeentelijke courant uit te geven, tegen een abonnementsprijs van 10 ct. per maand.

Restauratie gevel Remonstrantsche kerk.
Aan den gevel van de Remonstrantsche kerk aan het Groote Oost werden onder leiding van den gemeente-architect belangrijke restauratiewerken uitgevoerd.

School voor Chr. Onderwijs.
Het bestuur van de Christelijke school vroeg en verkreeg in huur van de gemeente de voormalige Eerste burgerschooi voor jongens aan het Nieuwe Noord.

Reductie op den gasprijs.
Minder draagkrachtigen, voor wie de verhoogde gasprijs te bezwaarlijk werd, kregen een reductie op den gasprijs van 4 ct. per M³.

Electrische straatverlichting.
Besloten werd om het z.g. "rondje" electrisch te doen verlichten en om, bij uitbreiding van het electrisch net, eveneens uitbreiding te geven aan de electrische straatverlichting.
Later is op dit besluit teruggekomen en is vrijwel algemeen de gasstraatverlichting weder ingevoerd.