Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1927-1928

Kanalisatie van West-Frlesland.
De Gemeenteraad verklaarde zich voorwaardelijk bereid eene bijdrage van f 10.000 's jaars te verleenen ten behoeve van de kanalisatie van West-Friesland.

Voormalige bewaarschool.
De voormalige bewaarschool, staande aan de Kruisstraat en twee daarnaast staande bouwvallige woningen werden door de gemeente verkocht aan de N.V. Hoornsche Metaalwarenfabriek v.h. G. Scholten, voor de som van f 7500, ten behoeve van eene uitbreiding van bedoelde fabriek.

Koepoortsweg.
Ten behoeve van een lang gewenschte verbetering van den Koepoortsweg verleende de Gemeenteraad een crediet van f 21119,14. Een korte vermelding van het resultaat van lange en moeilijke onderhandelingen.

Grondverkoop.
Meerdere bouwterreinen aan de Jan Pieterszoon Coenstraat werden dit jaar verkocht.

Oude Doelenkade.
Een gedeelte walmuur van de Oude Doelenkade, ter lengte van 75 M. werd vernieuwd, waarmede een bedrag van f 17.469,82 gemoeid was.

Rechtsgeding.
De Raad besloot zich in eersten aanleg te verweren tegen den door Mevrouw de Wed. J. M. J. Mooij-Korver ingestelden eisch tot vergoeding van schade aan haar perceel Koepoortsweg 38, toegebracht bij de rioleering van de buitenwijken.

1928. Mariatoren.
De vereeniging "Oud Hoorn", die de noodige plannen had doen ontwerpen voor eene restauratie van de Maria- of Kruittoren, had van de Regeering toezegging ontvangen, dat het Rijk een bijdrage zou verleenen, mits ook de Provincie en de Gemeente steun verleenden.