Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1931

Van Kruitmolenpad tot Kruitmolenstraat.
Nadat het huis, staande aan het Kruitmolenpad, vroeger behoorende bij de daar bestaande bloemisterij van Gebr. Visser, was afgebroken, werd het pad tot een breeden weg omgebouwd, in verband waarmede de naam Kruitmolenpad werd gewijzigd in Kruitmolenstraat.

Brandweermateriaal.
In verband met het groot aantal benzinebewaarplaatsen in de gemeente, voldeed de Gemeenteraad aan het verzoek van den Brandraad om een schuimbluschgenerator aan te schaffen.

Wisseltonnendienst.
De Gemeenteraad sprak zich in beginsel uit voor de opheffing van den Wisseltonnendienst, het opleggen van de verplichting tot aansluiting op het riolennet der gemeente en het verleenen van bijdragen uit de gemeentekas in verband daarmede, onder bepaalde voorwaarden.

Slootdemping.
Van gemeentewege werd overgegaan tot demping van de sloot achter eenige perceelen aan den Draafsingel.

Grondverkoop aan in aanleg zijnde nieuwe straat.
Tusschen de Veliusbrug en de Koepoortsbrug werd uit den Draafsingel een weg getrokken, welke in verbinding zal worden gebracht met de Kruitmolenstraat.
Aan dezen weg werden eenige strooken grond verkocht aan eigenaren van aangrenzende perceelen, terwijl de gemeente van een der eigenaren een stuk grond aankocht om de straat op voldoende breedte te kunnen aanleggen.

Ziekenverpleging "de Villa".
De ziekenverpleging "de Villa" mocht zich met een nieuwen vleugel zien uitgebreid.

Ziekenverpleging St. Jans Gasthuis.
Het was reeds lang te voorzien, dat het St. Jans Gasthuis ingrijpende maatregelen zou moeten nemen om ruimte te kunnen bieden aan het stijgend aantal patiënten.