Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1851-1857

Verbeteringen aan havens enz.
Met de reorganisatie van de gemeentelijke bestuursinrichting ging gepaard een verbetering van den financieelen toestand der gemeente, waarom plannen werden gemaakt voor de verbetering van de havens, van de riolen en van verschillende gebouwen.

Gasfabriek.
In 1851 kwam reeds de wensch naar voren om in deze gemeente een gasfabriek op te richten.

1852-1856.
Uit de jaren 1852 tot en met 1856 valt niet meer te vermelden dan de totstandkoming van de verbeteringen aan havens, riolen en gebouwen.
Het was misschien daarom, dat mijn aandacht trok de vermelding, dat het wieden, vegen en desnoodig schrobben en boenen van pleinen en straten toen werd aanbesteed voor f 256.- per jaar. Ik kan niet nalaten hiernaast te vermelden, dat de kosten voor de gemeente ten behoeve van de reiniging thans ongeveer f 2.60 per inwoner bedragen, waarmede de Hoornsche dan nog behoort tot de minst kostbare reinigingsdiensten van ons land.

1857. Gasfabriek.
De wensch reeds eenige jaren te voren geuit om in Hoorn een gasfabriek op te richten, werd in 1857 verwezenlijkt. De heer van der Wall Bake te Utrecht richtte de N.V. Hoornsche Gasfabriek op en stichtte onder leiding van Ingenieur Linse de eerste gasfabriek.

Bureau van Politie.
Het achtergedeelte van het Stadhuis werd ingericht tot Bureau van Politie.

Brug bij de Hulk.
In dit jaar moest worden overgegaan tot vernieuwing van de brug bij de Hulk over de Alkmaarsche Jaagvaart.