Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1930-1931

School Muntstraat.
Het besluit van den Gemeenteraad om ook de school aan de Munstraat een beter en frisscher aanzien te geven, mag zeker een goed besluit worden genoemd. Met het bedrag van f 27.000.-, dat daarvoor werd toegestaan, zal ongetwijfeld een zoo goed als nieuwe school worden verkregen.

1931. School voor R. K. onderwijs.
Tot den bouw van een R. K. school op een terrein aan den Draafsingel verleende de Raad zijn medewerking.

Volière.
In het plantsoen bij de Veliusbrug kwam door samenwerking van het particuliere initiatief en het Gemeentebestuur een volière tot stand, die door de leerlingen van de Ambachtsschool alhier werd vervaardigd.
De vele vogelsoorten trekken zeer de aandacht.

Huishoud- en Industrieschool.
De vakschool voor meisjes werd herdoopt. Zij zou voortaan heeten Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes.

Sport- en speelterreinen.
Op het terrein aan den Buitenluiendijk liet de gemeente verschillen,de terreinen inrichten, ten behoeve van sportvereenigingen en een vrij speelterrein voor de jeugd.

Vaststelling grondprijzen.
Voor meerdere door de gemeente bouwrijp gemaakte terreinen stelde de Gemeenteraad de koopprijzen vast.

Christelijke school.
Medewerking werd verleend tot het doen aanbrengen van een centrale verwarmingsinstallatie in de Christelijke school aan het Nieuwe Noord.

School III Draafsingel.
Ook school III moest noodzakelijk eenige verbeteringen ondergaan. De gasverlichting zou voor electrische verlichting plaats moeten maken.