Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1900-1901

Stadsziekenhuis.
Het Stadsziekenhuis verkreeg in dit jaar een operatiekamer en een nieuw lijkenhuis, voor welk doel deze instelling haar kapitaal met f 5600.- zag verminderen.

1901. Houten Hoofd.
Een plan tot vervanging van het Houten Hoofd door een Hoofd van beton, waarvan de kosten werden geraamd op f 36700 kwam, wegens verzet van verschillende zijden, niet tot uitvoering.

Minimum-loon en maximum werktijd.
Thans kon deze sociale maatregel genade vinden bij den Gemeenteraad. Eene bepaling dienaangaande werd in de bestekken voor gemeentewerken opgenomen.

Ambachtsschool.
Een verzoek om subsidie ten behoeve van eene hier ter stede op te richten Ambachtsschool vond bij den Gemeenteraad geen gehoor.

St. Pietershof.
De Oostelijke zijgevel van het hoofdgebouw van het St. Pietershof was zoodanig in verval geraakt, dat vernieuwing noodzakelijk was, waarvoor weder een deel van het kapitaal dier instelling moest worden aangesproken. Eene inschrijving Grootboek N.W.S. nominaal groot f 7900.- werd verkocht.

Rijkslandbouwproefstation.
Een nieuw gebouw voor het Rijkslandbouwproefstation op een terrein aan het Keern werd op 21 December 1901 officieel geopend.

Proefzuivelboerderij.
Ook de proefzuivelboerderij kwam in dit jaar tot stand.