Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1863-1864

…dat ZEd. de hem opgedragen taak verder onder zeer ongunstige finantieele omstandigheden heeft aanvaard haar ijverig voortgezet heeft en met goeden uitslag, zoodat, waar in 1838 een ongedekte schuld van f 44.201.67 bestond, in 1862 een rentegevend kapitaal aanwezig was van f 19.560."

1863. Pleintje Wijdebrugsteeg.
Het pleintje in de Wijdebrugsteeg had de aandacht getrokken als geschikt bouwterrein. Gelukkig werd de voorkeur gegeven aan behoud van dit pleintje en besloot de Raad tot beplanting daarvan.

Procedure Kerkenarmenfonds.
In de jaren 1859-1864 was een proces aanhangig tusschen de gemeente en de Ned. Herv. Kerk over het Noorderkerkenarmenfonds, welk proces tenslolle werd opgelost in een dading, waarvoor wordt verwezen naar een door den Burgemeester dezer gemeente, den heer Mr. G. J. Bisschop, samengestelde nota, gedateerd 31 Maart 1929.

1864. Aankoop tuin Gravenstraat.
De gemeente kocht aan de Gravenstraat een tuin, groot 7 roeden, 60 ellen, voor f 640.-, welke tuin thans vermoedelijk deel uitmaakt van den tuin van het Stadsziekenhuis.

Rioleering.
Ten behoeve van de rioleeringswerken der stad, werd een bedrag van f 22.683.75 besteed, over welk bedrag kon worden beschikt door verkoop van Inschrijvingen Grootboek N. W. S.

Bouw van Arbeiderswoningen.
Voor een opgerichte bouwvereeniging stelde de gemeente grond beschikbaar aan het kleine Oost, het West en in het plantsoen aan de Doelenkade voor den bouw van arbeiderswoningen.

Loopbrug over het Nieuwland.
Besloten werd tot het doen leggen van een ijzeren loopbrug over het Nieuwland.