Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1928

De Gemeente verklaarde zich tot steun bereid tot een bedrag van f 1801.81, zijnde 25 pct. van de geraamde kosten, onder voorwaarde, dat 75 pct. in die kosten door het Rijk en de Provincie zouden worden bijgedragen.

Consultatiebureau voor t.b.c.-patiënten.
Het gedeelte van de vroegere Stads Bank van leenlng, waarin later de Volksbibliotheek was ondergebracht, werd ter beschikking gesteld van de Noordhollandsche Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose, ten behoeve van een in die localiteit te vestigen consultatiebureau voor t.b.c.-patiënten, nadat deze localiteit op kosten der gemeente voor dit doel was ingericht.

Lijkkoetsje.
Het antieke lijkkoetsje, dat de gemeente vroeger beschikbaar stelde voor on- en minvermogenden, kreeg een plaats in het Nederlandsch Openlucht Museum te Arnhem.

Verkoop grond aan de Oude Doelenkade.
De Bataafsche Petroleum Maatschappij vestigde op een terrein aan de Oude Doelenkade, dat zij van de gemeente kocht, eenige opslagplaatsen met kantoorgebouw en woning.

Gaslevering Venhuizen en Wijdenes.
Op Blokker volgden thans de gemeenten Venhuizen en Wijdenes, die onder gelijke voorwaarden een overeenkomst met deze gemeente sloten inzake de levering van gas door het Hoornsche gasbedrijf. Ten behoeve van daarvoor uit te voeren werken verleende deze gemeente een crediet van f 162.000.-.
In de gemeente Venhuizen kocht de gemeente Hoorn een stuk grond ter oppervlakte van 1000 M² voor de som van f 3125, om daarop een fitterswoning te bouwen.

Raad van Arbeid.
De Raad van Arbeid, die in 1919 zoo onverwacht zijn intrede deed, kon zijn tweede lustrum hier niet bereiken. Niettegenstaande alle moeite, welke het Gemeentebestuur…