Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1906-1907

Spoorweg Hoorn-Venhuizen-Grootebroek.
Besloten werd tot splitsing van de door de gemeente toegezegde bijdrage van f 10.000.- in het aandeelenkapitaal eener op te richten Maatschappij voor den aanleg en exploitatie van een spoorweg van Hoorn over Venhuizen naar Grootebroek, in f 5500.- als renteloos voorschot en f 4500.- als deelname in het aandeelenkapitaal der onderneming.

Huis Roodesteen 15.
Het huis Roodesteen 15, vroeger door wijlen Mevrouw de Vicq-Carbasius bewoond, en door haar aan de gemeente vermaakt, werd aan den Burgemeester ter bewoning afgestaan.

1907. Drinkwaterleiding.
Een crediet van f 2500.- werd verleend voor proefnemingen ter verkrijging van alle noodige gegevens om te kunnen beoordeelen, of het gewone tot nu toe hier gevonden nortonwater door chemische zuivering geschikt te maken was voor gebruikswater.

Hoofdtoren.
Omstreeks dezen tijd kwam een einde aan een jarenlange restauratie van den Hoofdtoren, die vernieuwd, maar in zijn oude glorie oprijst, wanneer men vanuit zee de stad binnenkomt.

Teekeningen van Cornelis Pronk.
25 teekeningen van Cornelis Pronk, betrekking hebbende op Hoorn, werden van het Provinciaal Bestuur overgenomen voor f 275.-, ten behoeve van het West-Friesch Museum.

Overname Hoogereburgerschool door het Rijk.
De Gemeenteraad besloot om bij overname van de Hoogereburgerschool door het Rijk kosteloos het benoodigde terrein te verstrekken en bijdragen te verleenen in de oprichtingskosten en onderhoudskosten van een nieuw gebouw.