Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1929-1930

Noorderkerk.
Een commissie heeft zich belast om gelden bijeen te brengen voor eene noodzakelijke restauratie van de Noorderkerk. Het Rijk heeft reeds medewerking toegezegd.

1930. Grondaankoop.
De Woningvereeniging "Arbeidersbelang", die indertijd meer grond had gekocht dan voor haar bouwplannen noodig was, verkocht twee perceelen grond aan de gemeente één gelegen aan de Veenenlaan voor f 4000.- en één aan de Schoutenstraat voor f 6000.-.

Draafsingelverbetering.
De Draafsingel, die mede tengevolge van de vele bouwwerken, welke in de laatste jaren in deze omgeving waren uitgevoerd, meermalen in onbegaanbaren staat verkeerde onderging dit jaar een zeer beduidende verbetering. Deze mooie wandelweg langs de Oosterpoortsgracht, met de mooie Vest aan de overzijde, werd opnieuw onder profiel gebracht, terwijl een breed tegeltrottoir langs de huizenrij werd gelegd.
Voor deze werkzaamheden verleende de Raad een crediet van f 18.200.-.

Schoutenstraat.
In hetzelfde jaar nam de Gemeenteraad het besluit om de Schoutenstraat, parallel loopende aan de Veenenlaan vanaf de Pieter Florisstraat, te verlengen en haar in verbinding te brengen met een tusschen de woningen van de Woningvereeniging "Arbeidersbelang" loopende straat.
Hiervoor werd een bedrag van f 18.100.- geraamd.

Openbaar Slachthuis.
Tot den bouw van een openbaar slachthuis, waaromtrent de Gemeenteraad reeds in 1927 een beginsel uitspraak had gedaan, werd thans definitief besloten.
Voor den bouw van de inrichting van het slachthuis gaf de Raad een crediet van f 181.500.- en voor den aanleg van een toegangsweg naar het slachthuis f 5060.-.