Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1925

Bouwterrein voor arbeiderswoningen.
Aan een particuliere bouwondernemer werd onder bepaalde voorwaarden 1760 M² bouwterrein verkocht voor den bouw van arbeiderswoningen tegen een gereduceerden prijs van f 2.50 per M², terzijde van de Rijkstuinbouwwinterschool.

Speelplaats van Gemeenteschool I.
Dank zij de medewerking van het College van Regenten van het Protestantsche Weeshuis, was het mogelijk de veel te kleine speelplaats van Gemeenteschool I te vergrooten met een gedeelte van den tuin van het Protestantsche Weeshuis.

Voorschot "Arbeidersbelang".
De in 1908 gebouwde arbeiderswoningen door de Woningvereeniging "Arbeidersbelang" behoefden verschillende verbeteringen, waarvoor een voorschot werd verleend van f 6425.-.


De gemeente nam van het Ambacht van West-Friesland, genaamd Drechterland in beheer en onderhoud over het gedeelte van het Keern vanaf de Veemarkt tot den spoorwegovergang, terwijl Drechterland van de gemeente overnam het beheer en onderhoud van het voetstraatje vanaf bedoelden spoorwegoverweg tot de grens der gemeente Zwaag ter lengte van 1200 M. Drechterland betaalde bovendien aan de gemeente een bedrag van f 5000.- in 5 jaarlijksche termijnen.

Oude Westerdijk afgegraven.
In werkverschaffing kwam een groote verbetering tot stand door afgraving van den Westerdijk en ophooging van het daaraan grenzende plantsoen.

Bontekoestraat. Pieter Florisstraat.
De straat vanaf de Joh. Messchaertstraat langs en achter de Rijkshoogereburgerschool tot de Jan Pieterszoon Coenstraat kreeg de naam van "Bontekoestraat", terwijl de straat die de Veenenlaan met de Bontekoestraat verbindt werd genaamd "Pieter Florisstraat".