Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1917-1918

Brandstoffen.
Ter voorziening in de behoefte aan brandstoffen kocht de gemeente een hoeveelheid van 20 wagons eikenhout à f 200 per wagon en 5 wagons eikenhout à f 400 per wagon van 10.000 K.G. vermeerderd met f 50.- per wagon voor vracht en transport van het hout naar het pakhuis.

Toeslag op petroleum.
Onbemiddelde ingezetenen, die niet over gas of electriciteit beschikten, konden een toeslag bekomen op den prijs van petroleum.

Paardetram Hoorn-Enkhuizen.
De Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij deelde mede, dat zij besloten had met ingang van 1 Januari 1918 de paardetram Hoorn-Enkhuizen te liquideeren.

1918. Plantsoenen.
De plantsoenen werden gereorganiseerd, terwijl een kweekplaats werd aangelegd naast de Rijkshoogereburgerschool.

Centrale Keuken.
Belangrijke uitgaven vorderde opnieuw de centrale keuken, om het eten zoo goedkoop en goed mogelijk beschikbaar te kunnen stellen, teneinde ondervoeding zooveel mogelijk te voorkomen.

Reductie op gasprijs.
De onvermijdelijke stijging van den gasprijs bracht mede de noodzakelijkheid om reductie te verleenen op den prijs van het muntgas.
Dat het gasbedrijf in deze tijden verliezen leed, zal niet verwonderen.

Arbeidsbeurs.
De gemeentelijke arbeidsbeurs, die tot nu toe een tijdelijk karakter had, kreeg haar vaste plaats onder de gemeentelijke instellingen.