Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1926-1927

Eierveiling.
In het voormalig St Jans Gasthuis, waarin naast de Boterhal ook een Eierveiling was ondergebracht, werd een electrisch mijntoestel geplaatst.

School voor Voorbereidend Onderwijs.
De bewaarschool, vele jaren in de Kruisstraat gevestigd, kreeg wegens de opheffing van de Rijksnormaalschool gelegenheid, betere localiteit te kiezen, Van een zoolang reeds gewenschte nieuwe school kon met het oog op allerlei urgente zaken die om voorrang vroegen, niets komen. Het gebouw aan de Muntstraat werd in een zeer goede school voor de kleuters herschapen.

Landbouwhuishoudonderwijs.
De bovenlokalen van bovenbedoeld gebouw aan de Muntstraat werden voor het Landbouwhuishoudonderwijs ingericht, omdat de Hoofdtoren voor dit onderwijs onvoldoende ruimte bood.

St. Jans Gasthuis.
Met het Bestuur van het St Jans Gasthuis werd een overeenkomst gesloten, inzake verpleging van R. K. on- en minvermogenden in bedoelde ziekeninrichting.

1927. Kamer van Koophandel en Fabrieken.
De heer Dr. C. J. K. van Aalst had het hem toebehoorend perceel aan het Groote Oost geschonken aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland, ten behoeve van het Bureau dier Kamer.
Na daaraan aangebrachte wijzigingen en verbeteringen betrok de Kamer dit perceel.

Legaat van oud-Burgemeester A. E. Zimmerman.
Oud-Burgemeester A. E. Zimmerman, die na Hoorn, in Leeuwarden en Zutphen Burgemeester was en de laatste jaren als ambteloos burger in Velp woonde, overleed aldaar op 30 December 1926. Een legaat van f 11000.- door Z.E.A. vermaakt ten behoeve van het West-Friesch Museum werd dankbaar aanvaard.