Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1917

Schoolartsendienst.
Onder leiding van Dr. H. A. van den Berg kwam dit jaar een schoolartsendienst tot stand.

Vakschool voor meisjes.
In verband met de voorgenomen oprichting van een Vakschool voor meisjes kocht de gemeente het perceel Kerkplein 37 voor de som van f 7500.-.
Dit perceel gelegen naast de voormalige Eerste Burgerschool voor meisjes, waarin de Vakschool zou worden gevestigd, moest dienen voor woning van de Directrice en van den concierge der op te richten school.
Voor de noodige veranderingen aan het schoolgebouw werd een crediet van f 15900.- toegestaan. Hierbij zij vermeid, dat weder door een onbekende een bedrag van f 10.000.- was geschonken ten behoeve van de inrichting dezer school.

Electriciteitsbedrijf.
De gemeenteraad besloot tot oprichting van een electriciteitsbedrijf, met stroom inkoop van het provinciaal electriciteitsbedrijf, waartoe van laatstgenoemd bedrijf in huur werd genomen een bovengrondsch net van koper.

Vermakelijkheidsbelasting.
Ingevoerd werd een belasting op openbare vermakelijkheden.

Huurcommissie.
Een nieuw instituut als gevolg van den oorlog deed zijn intrede, in den vorm van een huurcommissie. Deze commissie trad met inachtneming van wettelijke voorschriften regelend op bij het verhuren van woningen.

Centrale keuken.
Als instelling welke tijdens den oorlog gedurende eenige jaren nuttig werk heeft verricht, mag zeker de centrale keuken worden genoemd. Deze was gevestigd in het gebouwtje, waarin thans het binnenbadhuis aan het Gerritsland is ondergebracht.