Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1907-1908

Ziekenverpleging "De Villa".
Aan den Draafsingel werd in dit jaar voltooid de thans nog bestaande ziekenverpleging voor Hoorn en Omstreken "de Villa".

Aankoop van grond.
De gemeente kocht van Mevrouw de Wed. Kroon-Heidenrijk en van de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente eenige perceel en grond aan den Draafsingel, te zamen voor f 33.000.-.

Uitbreidings- en rioleeringsplan.
Het Ingenieursbureau van Hasselt en de Koning te Nijmegen kreeg opdracht tot het maken van een uitbreidings- en rioleeringsplan voor de gemeente.

Hoornsch Muziekkorps.
Het Muziekkorps van de vroegere dienstdoende schutterij, dat zich had omgevormd tot Hoornsch Muziekkorps, ontving onder verschillende voorwaarden subsidie uit de gemeentekas.

1908. Aankoop terrein Rijkshoogereburgerschool.
Nadat bekend was, dat door de Regeering tot overname van de hier gevestigde Hoogereburgerschool was besloten, kocht de gemeente het voor deze school benoodigde terrein. Mevrouw Fabius-Chais van Buren stond het terrein, gelegen aan den Draafsingel, aan de gemeente af voor f 1524.-, of voor slechts 40 ct. per M².

Bouw van arbeiderswoningen.
De Woningvereeniging "Arbeidersbelang" ontving voor den bouw van 32 arbeiderswoningen aan de Veenenlaan een voorschot van f 48140.-.