Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1911-1912

Winst gasfabriek.
Het gasbedrijf was in deze tijden vooral de kurk, waarop de gemeentefinanciën dreven.
Bedragen van beteekenis kwamen aan de gemeente ten goede, waaraan het is toe te schrijven, dat de belastingen nog niet merkbaar behoefden te worden verhoogd.

Rijksnormaallessen.
In het gebouw, staande aan de Muntstraat, dat tot nu toe de Hoogereburgerschool huisvestte, werd de Rijksnormaalschool gevestigd.
Het gebouw bleef tevens bestemd voor de toen nog bestaande burgeravondschool, later vervangen door het avond-nijverheidsonderwijs, thans ondergebracht in de Ambachtsschool.

Nieuwe klok in Oosterkerktoren.
In den nacht van 30 September op 1 October 1911, tijdens een hevig stormweer, viel de klok uit de Oosterkerktoren op de straat achter de kerk en werd geheel verbrijzeld. Een nieuwe klok werd aangebracht.

1912. Overname slooten.
De banne Hoorn droeg ook de polderslooten aan weerszijden van de Tweede- en Derdeboomlaan in eigendom, beheer en onderhoud aan de gemeente over.

Vischafslag.
In 1912 stichtte de gemeente een vischafslag, waartoe zij bij den Hoofdtoren een gebouwtje plaatste.
De politieverordening werd aangevuld met de bepaling, dat de visschers alleen door bemiddeling van den vischafslag hun visch mochten verkoopen.

Vluchthaven.
De vluchthaven, waar zooveel jaren reeds de aandacht op was gevestigd, kwam eindelijk tot stand.
De kosten werden begroot op f 38.800.-, waarin het Rijk en de Provincie elk f 13.500.- wenschten bij te dragen. Daarbij