Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1911

Rechtsgeding inzake de scheepstimmerwerf.
Met goedkeuring van Gedeputeerde Staten werd aanhanging gemaakt een rechtsgeding tegen den heer H. K. Kaat, inzake het eigendomsrecht van den grond aan den Binnenluiendijk, waarop de scheepstimmerwerf was gevestigd.

Ambachtsschool.
De Gemeenteraad verleende aan de Vereeniging "de Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken" een jaarlijksche bijdrage van f 2500.- in de kosten van een op te richten ambachtsschool.

Schenking ten behoeve eener aan te leggen vluchthaven.
Van iemand, die voorloopig onbekend wenschte te blijven, aanvaardde de gemeente een schenking van f 10600.-, ter gedeeltelijke voorziening in de kosten van een aan te leggen vluchthaven.

Uurwerk Grootekerktoren.
Het uurwerk in den Grootekerktoren werd verbeterd.

Drinkwaterleiding.
De Raad besloot tot oprichting van een drinkwaterleiding, waarvoor een crediet werd verleend van f 180.000.-.
Daartoe kocht de gemeente een stuk land aan den Geldeloozeweg hoek Keern voor f 9075.-.

R. K. Wees- en Armenhuis.
Hooger beroep werd ingesteld tegen de uitspraak van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, volgens welke het R. K. Wees- en Armenhuis zou zijn eene instelling door bijzondere personen geregeld en bestuurd en ten onrechte was gerangschikt op de lijst van instellingen van weldadigheid onder letter a van artikel 2 der Armenwet.

Torentje Oosterkerk.
Het torentje van de Oosterkerk was in vervallen toestand geraakt en mocht een belangrijke vernieuwing ondergaan, waarvoor f 3500.- werd toegestaan.