Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1903-1906

Nieuwe gashouder.
Een nieuwe gashouder met een inhoud van 3000 M³ kwam dit jaar tot stand.

Vergrooting terrein gasfabriek.
Door aankoop van acht perceelen in de omgeving van de gasfabriek voor f 9100.- was het mogelijk het terrein uit te breiden.

1904. Gasfabriek.
In dit jaar werden meerdere perceelen voor een gezamenlijk bedrag van f 24.750.- aangekocht, ten behoeve van een noodzakelijke uitbreiding van het terrein der gasfabriek.

Stoomtram Schagen-Wognum.
Besloten werd f 20.000 aandeel en in het kapitaal van de Stoomtramweg-Maatschappij West-Friesland over te dragen aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

Drinkwaterleiding.
Een commissie belastte zich met een onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichting van een drinkwaterleiding.

1905. Gasfabriek.
Wederom stond de gemeenteraad een crediet van f 26.700 toe voor uit te voeren werken aan de gasfabriek.

Stadsapotheek.
De Stadsapotheek werd opgeheven. De levering van voor den armendienst en het Stadsziekenhuis benoodigde geneesmiddelen werd opgedragen aan de gevestigde apothekers.

1906. Schenkingen Mevrouw de Vicq-Carbasius.
De gemeenteraad aanvaardde met groote erkentelijkheid van wijlen Vrouwe H. M. Carbasius, weduwe Mr. W. C. J. de Vicq belangrijke schenkingen ten behoeve van de gemeente en hare instellingen.