Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1858-1861

1858.
Bijzonderheden vallen uit dit jaar niet te vermelden. Ik noteerde echter dat de oppervlakte keibestrating bedroeg 6 bunders, 65 roeden en 89 ellen, de klinkerbestrating 1 bunder, 8 roeden, 9 ellen, wegen en voetpaden 14 bunders, 86 roeden en 16 ellen, de buiten- of rommelhaven 12 bunders, 31 roeden, 10 ellen en de Ooster- of Kielhaven 6 bunders, 67 roeden.

1859. Telegraaf.
Op 10 April van dit jaar werd hier voor het eerst de telegraaflijn in werking gesteld, en het bleek al ras dat de handel daarmede zeer gebaat was.

Normaalschool.
Den 10en November kon in deze gemeente een Normaalschool voor opleiding van onderwijzers geopend worden.

1860. Kazerne.
Bij akte van 22 December stond de gemeente kosteloos tot militair gebruik af de Groote Kazerne aan het Waaitje, de Kleine of Hulpkazerne Onder de Boompjes, de Garnizoens Infirmerie aan de Modderbakken en het groote lokaal van het voormalig St. Jans Gasthuis.

1860. Stadsapotheek.
Opgericht werd een Stadsapotheek, ter plaatse waar thans de concierge van het Stadsziekenhuis woont.

1861. Rioolgemaal Westerdijk.
Het rioolgemaal aan den Westerdijk kwam in dit jaar tot stand, onder leiding van Ingenieur Linse.

Plannen Ziekenhuis.
Door laatstgenoemden Ingenieur werd voorts een plan opgemaakt tot verbouwing van eenige lokalen van het Zeekantoor en de Bank van Leening, om te dienen voor de ziekenverpleging. Toen legde men alzoo den grondslag voor het tegenwoordige Stadsziekenhuis.