Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1909

1909. Gasfabriekstraat.
Ten behoeve van den aanleg van een verkeersweg tusschen het Gerritsland en de Oude Turfhaven, welke straat werd genaamd "Gasfabriekstraat", werden eenige perceelen door de gemeente aangekocht.

Isoleerkamer voor krankzinnigen.
Om krankzinnigen tijdelijk in bewaring te kunnen nemen werd in het Stadsziekenhuis een isoleerkamer ingericht.

Drinkwaterleiding.
Na verschillende proefboringen ten behoeve van een op te richten waterleidingbedrijf, achtte men tenslotte het terrein aan den Geldeloozeweg, hoek Keern, de meest geschikte plaats voor dit bedrijf.

Ambachtsschool.
De Gemeenteraad besloot in beginsel tot het verleenen van subsidie ten behoeve van een op te richten Ambachtsschool in deze gemeente.

St. Pietershof.
Van een onbekenden schenker aanvaardde de gemeente dankbaar een perceel, gelegen aan de Spoorstraat, welk perceel zou kunnen dienen tot eventueele uitbreiding van het St. Pietershof.

Winst gasfabriek. Uitbreiding der fabriek.
In dit jaar kon de gemeente over een extra winst van f 52.000.- uit het gasbedrijf beschikken.
Voor uitbreiding van de capaciteit der fabriek en van het gasbuizennet stond de Gemeenteraad credieten toe van f 32.000.- en f 6000.-.

Muziektent.
De thans nog bestaande dit jaar gebouwd.