Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1929

Hoogebrug.
De Hoogebrug, die thans aan geheele vernieuwing niet kon ontkomen, moest worden omgebouwd in een ijzeren brug, die, omdat meer met de eischen van het verkeer rekening moest worden gehouden, een ander aanzien verkreeg. Door velen werd de vervanging van den houten onderbouw door beton en den houten bovenbouw door ijzer zeer betreurd en het valt ook niet te ontkennen, dat een belangrijk stuk van het oude stadsschoon in het daaraan zoo rijke stadsgedeelte van Hoorn, aan de eischen van het verkeer moest worden opgeofferd.
De vernieuwing vorderde een bedrag van f 22.200.-.

Grondaankoop.
De voortschrijdende bouw in het stadsgedeelte, begrensd door den Draafsingel, den spoorweg, den Holenweg en de Veenenlaan, maakte het wenschelijk, dat de gemeente zich het eigendomsrecht verzekerde van de gronden, die in de naaste toekomst als bouwterrein zijn aangewezen.
Van verschillende eigenaren kocht de gemeente 7.06.03 H.A. grond voor de som van f 109.529.-, vermeerderd met de kosten.

Archiefbewaarplaats.
Het waardevolle oud-archief, waarover deze gemeente beschikt en dat nog zoovele diensten bewijst voor studie- en andere doeleinden, zou nu spoedig de noodzakelijke brandvrije bewaarplaats verkrijgen.
De Gemeenteraad nam het zeer te waardeeren besluit voor deze bewaarplaats de noodige gelden uit te trekken.

Brugwachterswoning aan de Oude Doelenkade.
De voormalige brugwachterswoning aan de Oude Doelenkade, die reeds eenigen tijd onbewoond was, moest wegens bouwvalligheid worden afgebroken. Een mooi terrein kwam daardoor beschikbaar, dat voor bouwterrein of voor plantsoen zou worden bestemd.

Rioolgemaal Schellinkhouterdijk.
Het nieuwe rioolgemaal aan den Schellinkhouterdijk moest nu reeds een verbetering ondergaan, omdat de pompen haar dienst weigerden.