Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1921-1922

alleszins begrijpelijk, dat de financieele toestand der gemeente in de laatste jaren een groote verandering heeft ondergaan.
Om dit nog eens met cijfers aan te toonen, laat ik hier volgen de geraamde belasting naar het inkomen over de jaren 1916-1921.
1916 ... f 97.000.-
1917 ... f 102.000.-
1918 ... f 119.000.-
1919 ... f 156.000.-
1920 ... f 258.000.-
1921 ... f 348.500.-

Verhooging bouwvoorschotten.
De groote stijging van de kosten van bouwmaterialen was oorzaak, dat de Bouwvereenigingen "Goed Wonen" en "Patrimonium" haar in meer normalen tijd opgezette ramingen moesten overschrijden, waarom zij bij de gemeente aanklopten om verhooging van de verleende bouwvoorschotten, welk verzoek werd ingewilligd.

Bouwpremie en hypothecaire voorschotten.
De Gemeenteraad verleende aan verschillende personen bouwpremies en hypothecaire voorschotten, waartoe gelden uit 's Rijkskas beschikbaar werden gesteld.

Bouw Middenstandswoningen.
In dit jaar werden gebouwd 25 klein-middenstandswoningen aan de Joh. Messchaertstraat en aan de Veenenlaan. De gemeente gaf daarvoor f 38.285.- à fonds perdu en f 21.825.als 2e hypotheek op bedoelde woningen, terwijl de gemeente zich garant stelde voor rente en aflossing van de 1e hypothecaire leening tegenover de Friesche Levensverzekering Maatschappij.

1922. Burgerlijk Armbestuur.
Tot 1922 toe geschiedde de ondersteuning van armlastigen rechtstreeks door de gemeente, waartoe een raadscommissie voor het Armwezen was ingesteld.
De gewijzigde omstandigheden op dit gebied deden de behoefte gevoelen aan een Burgerlijk Armbestuur met een bezoldigd Secretaris-Penningmeester.