Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1916

Zeewaterkeerende werken.
De stormvloed in den nacht van 13 op 14 Januari 1916 richtte hier geen schade aan, doch de nood was zoo hoog gestegen, dat alleen door het ophoogen der kaaimuren met zandzakken aan het Hoofd en het Baatland onheilen konden worden voorkomen.
Voor verbetering der zeeweringen werd een crediet verleend van rond f 6000.-.

Watersnood.
Ten behoeve van de bewoners der door den watersnood geteisterde streken mocht ruim f 4000.- worden ingezameld bij de ingezetenen dezer gemeente.

Keuringsdienst op melk.
In afwachting van eene Rijkskeuringsdienst op waren, besloot de Gemeenteraad onder leiding van den heer F. M. de Leur een keuringsdienst op melk in te stellen.

Nieuwe steunbedragen.
Opnieuw moesten gelden beschikbaar worden ges:eld om steun te kunnen verleenen in den nood ontstaan door den grooten oorlog.

Stierenmarkt.
Ingesteld werd een jaarlijksche stierenmarkt op den laatsten Zaterdag in de maand Juli.

Electrificatie der gemeente.
In eene uitvoerige nota zetten Burgemeester en Wethouders hun standpunt uiteen omtrent de electrificatie der gemeente.
Een motie om zoo spoedig mogelijk definitieve voorstellen in te dienen werd met algemeene stemmen aangenomen.

Beperking gebruik van gas.
Wegens den verminderden aanvoer van steenkolen uit Duitschland en België, werden verschillende maatregelen getroffen tot beperking van het gebruik van gas, o.m. verhooging van den gasprijs en beperking van winkelverlichting.