Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1915-1916

…werden opgeheven en beide scholen samengevoegd tot een Eerste Burgerschool voor jongens en meisjes, in een nieuwe school aan den Draafsingel hoek Johan Messchaertstraat. Voor bedoelde school werd een crediet verleend van f 45600.-.

Crediet voor oorlogsslachtoffers.
Het crediet tot leniging van den nood van oorlogsslachtoffers moest weder met f 5000.- worden verhoogd.

Levensmiddelencommissie.
De gemeenteraad besloot tot de instelling van een commissie, die Burgemeester en Wethouders zou kunnen adviseeren inzake de levensmiddelenvoorziening, welk vraagstuk groote zorg vereischte.

Brandstoffenvoorziening.
Ten behoeve van de brandstoffenvoorziening in den winter 1915-1916 werd een som van f 5000.- beschikbaar gesteld.

Credietbehoeften kleine Middenstand.
Naar aanleiding van het verzoek van de Commissie van uitvoering van het plan tot vergemakkelijking der voldoening aan de credietbehoeften van den kleinen middenstand besloot de Gemeenteraad, evenals het Rijk een deel van het risico voor rekening der gemeente te nemen.

1916. Plantsoenen.
De Gemeenteraad besloot om, met ingang van 1 Januari 1917, het onderhoud van de plantsoenen en beplantingen definitief in eigen beheer te nemen.

Duurtetoeslag.
Aan bepaalde categorieën van gemeente-ambtenaren en -werklieden verleende de Gemeenteraad een duurte-toeslag.

Namen der O. L. Scholen.
De gemeente-scholen werden met ingang van 1 September herdoopt en zouden voortaan heeten: Gemeenteschool I (school Muntstraat), Gemeenteschool II (school Kruisstraat), Gemeenteschool III (school Draafsingel).