Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1902-1903

1902. Stoomtramweg Hoorn-Venhuizen-Bovenkarspel.
De Raad besloot tot deelneming tot een bedrag van f 10.000 in het aandeelenkapitaal van een op te richten Maatschappij voor aanleg en exploitatie van een stoomtramweg Hoorn-Venhuizen-Bovenkarspel.

Demping water Varkenmarkt.
Het water van de Varkenmarkt werd geleidelijk gedempt met puin, grond en afval.

Rijkszuivelconsulentschap.
Het gebouw aan het Breed waarin het Rijkslandbouwproefstation was gevestigd, verkreeg weder een waardige bestemming door de inrichting daarvan tot Rijkszuivelconsulentschap.

1903. Buizennet Gasfabriek.
In dit en voorgaande jaren moest in verband met de toeneming van het aantal gasverbruikers het gasbuizennet belangrijk worden uitgebreid.
Door verschillende uitbreidingswerken vermeerderde de schuld van het gasbedrijf dit jaar met f 50.000.-.

1903. Nieuwe school aan het Nieuwe Noord.
Een nieuw gebouw verrees aan het Nieuwe Noord ten behoeve van de 1e burgerschool voor jongens, waarvoor werd beschikt over eene inschrijving Grootboek N.W.S. ten bedrage van f 15.400.-, terwijl bovendien een bedrag van f 7000.- in eene geldleening werd opgenomen.

Bureau Armwezen.
Na ontruiming door het zuivelconsulentschap kon aan het gebouwtje in de Gravenstraat weder een andere bestemming worden gegeven. Daarin zou voortaan de Commissie voor de zaken van het Armwezen haar zittingen houden.

Vluchthaven.
Opnieuw werd eene poging aangewend tot den aanleg van een vluchthaven.