Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1865-1870

1865. Doopsgezinde Kerk.
In dit jaar kwam de Doopsgezinde Kerk aan de Ramen tot stand.

Actie tegen nieuw belastingstelsel.
In uitvoerige tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gerichte adressen kwam de Gemeenteraad op tegen een in behandeling genomen nieuw belastingstelsel voor de gemeenten.

Stads Doelen.
Voor het laatst werd de Stads Doelen als logement verhuurd aan den heer W. F. Donath voor f 600.- 's jaars.

1866. Stadsziekenhuis.
Het in aanbouw zijnde Stadsziekenhuis kon gedeeltelijk worden opengesteld voor eventueele choleralijders.

1867. Hoogere Burgerschool.
Den 15en November 1867 werd in deze gemeente een Hoogere Burgerschool met 4-jarigen cursus geopend, in het voormalig Oost-Indisch Huis, staande aan de Muntstraat.

Latijnsche School.
In verband met de opening van deze nieuwe onderwijsinrichting, besloot de Gemeenteraad tot opheffing van de bestaande Latijnsche School.

1869. Overtoom bij St. Pietershof.
De Gemeenteraad besloot tot wegruiming van den Overtoom en van de vaste brug bij het St. Pietershof en tot demping van het water aldaar tusschen de Turfhaven en het Munnickenveld.

1870. Otto's brug.
De bestaande draaibare Otto's brug werd in dit jaar aangebracht, nadat eerst was besloten een smallere voetbrug te doen leggen.