Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1926

…ingezetenen geleverd. De gemeente Hoorn legde voor haar rekening de leidingen enz. en vestigde in een aldaar gebouwde woning een fitter als vertegenwoordiger van het bedrijf. De gemeente Blokker verklaarde zich garant tot een bepaalde afname. Voor dit werk verleende de Raad een crediet van f 101.450.-.

Schoutenstraat.
Een nieuw aangelegde straat vanaf de Pieter Florisstraat parallel loopende aan de Veenenlaan werd "Schoutenstraat" gedoopt.

Bouwterrein voor arbeiderswoningen.
Opnieuw werd bouwterrein tegen den gereduceerden prijs van f 2.50 per M² verkocht aan een bouwondernemer voor den bouw van arbeiderswoningen, terwijl de gemeente bovendien 15 jaar garantie verleende voor een op bedoelde woningen te vestigen 1e hypotheek tot een bedrag van hoogstens f 1500 per woning.

Arbeidsbeurs en Armwezen.
Besloten werd tot combinatie van de Arbeidsbeurs met het Bureau van het Armwezen, terwijl een Directeur van de Arbeidsbeurs werd benoemd tevens Secretaris-Penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur.

Voormalige Stadsnaai- en breischool.
Het R. K. Par. Kerkbestuur kocht van de gemeente ten behoeve van eene uitbreiding van daaraan grenzende inrichtingen de voormalige stadsnaai- en breischool voor de som van f 2400.-.

Aankoop grond Blokker.
Voor de oprichting van een fitterswoning te Blokker kwam deze gemeente in het bezit van 1400 M² grond voor de som van f 2500.-.

Automotorbrandspuit.
Voor een ten behoeve van de brandweer aan te schaffen automotorbrandspuit verleende de Gemeenteraad een crediet van f 6500.-.