Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1912

kon worden gevoegd de schenking van f 10.600,-, het vorig jaar voor dit doel reeds aanvaard van een toen nog onbekende, die later bleek te zijn Mej. A. Brons-Boldingh alhier. Een andere onbekende gaf nog een bedrag van f 1200.-.

Inventaris Oud-archief.
Het belangrijk oud-archief, dat reeds eenige jaren geleden naar het Rijksarchief te Haarlem was overgebracht, om onder leiding van den Rijksarchivaris den heer Gonnet te worden geïnventariseerd, kon weder spoedig worden terugverwacht. De kosten voor hel drukken van den inventaris kwamen ten laste van de gemeente en de gemeenteraad verleende daarvoor een crediet van f 1050.-, welk bedrag niet voldoende was en later moest worden verhoogd.

Drinkwaterleiding.
Het in 1911 verleende crediet voor het oprichten van een drinkwaterleiding bleek zeer onvoldoende te zijn. De gemeenteraad verhoogde het crediet tot f 290.000.-, waarbij werd bepaald dat f 220.000.- door een geldleening zou worden gedekt, terwijl uit het reservefonds van het gasbedrijf als renteloos voorschot in het waterleidingbedrijf werd gestoken een bedrag van f 70.000.-.

Ambachtsschool.
De vereeniging "de Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken" vroeg en verkreeg ten behoeve van de op te richten Ambachtsschool aan het Keern alhier een geldleening van de gemeente tot een bedrag van f 41.000.- à 4% 's jaars.

Woningbouw Arbeidersbelang.
Het in 1908 verleende voorschot aan de Woningvereeniging "Arbeidersbelang" voor den bouw van 32 arbeiderswoningen aan de Veenenlaan moest worden verhoogd met f 3720.

Boterhal.
Ten behoeve van de botermarkt was indertijd naast de Groote Kerk een overkapping gemaakt, waaronder de boter kon worden geplaatst. Herhaalde klachten over deze open