Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1918 (vervolg)

Woningbouw.
De woningvereeniging "Arbeidersbelang" bouwde opnieuw met voorschotten en bijdragen van Rijk en gemeenten 28 arbeiderswoningen aan de Veenenlaan. Het bouwvoorschot bedroeg f 157.984.77.

Centrale keuken.
De Centrale Keuken werd uitgebreid, waarvoor een bedrag van f 10.000.- beschikbaar moest worden gesteld.

Inspecteur van Politie.
Op voorstel van eenige raadsleden besloot de Gemeenteraad tot opheffing van de betrekking van Inspecteur van Politie.

Bijslag op pensioenen.
De Raad besloot vast te stellen eene regeling tot het verleen en van een bijslag aan de op wachtgeld gestelde en gepensionneerde ambtenaren, alsmede aan de gepensionneerde weduwen en weezen van ambtenaren der gemeente.

Ziekenbarak.
Voor de inrichting van het z.g. kantoor voor het armwezen aan de Gravenstraat als barak voor besmettelijke ziekten verleende de Gemeenteraad een crediet van f 2650.-.
Het Buitengasthuis werd aan zijn bestemming als ziekenhuis onttrokken.

Aansluiting van gemeentegebouwen aan het electrisch net.
De aansluiting van verschillende gemeente-gebouwen aan het electrisch net eischte een bedrag van f 10.500.-.

Verkoop grond achter het Raadhuis.
De N. V. Hoornsche Metaalwarenfabriek kocht een stukje grond van de gemeente, gelegen achter het Raadhuis.

Winkelsluiting.
Vastgesteld werd een verordening op de winkelsluiting.