Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1898-1900

Spoorweg Alkmaar-Hoorn.
De spoorlijn Alkmaar-Hoorn kon na langdurige voorbereiding eerst dit jaar worden geopend.

1899. Vluchthaven.
Zooals hiervoor reeds werd vermeld, kwam in 1873 reeds het verlangen naar een vluchthaven tot uiting.
Er gingen 26 jaren voorbij, voordat weder pogingen daartoe werden aangewend, welke nog niet onmiddellijk succes hadden.

Oosterpoort.
Door de Regeering was reeds meermalen en ook dit jaar weer aangedrongen om de woning boven de Oosterpoort te doen bewonen, doch de gemeente scheen hiervoor weinig te gevoelen.

Gasfabriek.
Het productievermogen van de gasfabriek moest dit jaar worden uitgebreid van 3000 tot 6000 M³ per etmaal.

Burgeravondschool.
De Gemeenteraad besloot voorts in dit jaar tot reorganisatie van de burgeravondschool en de stadsteekenschool.
In verband daarmede werd de betrekking van gemeentearchitect gecombineerd met die van directeur-leeraar van de burgeravondschool en ambachtsteekenschool.

1900. Hoogereburgerschool.
De Hoogereburgerschool, die geleidelijk groeide, moest worden uitgebreid, waarvoor de gemeente een naast de school in de Muntstraat gelegen perceel aankocht voor f 3200.-. De verbouwing, welke op zeer te betreuren wijze werd uitgevoerd, kostte f 10.000.-.

St. Pietershof.
Door verbouwen inrichting van den Noordelijken vleugel tot woningen onderging het St. Pietershof een gewenschte uitbreiding, waarvoor de instelling een inschrijving Grootboek van f 7200 te gelde moest maken.