Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1913-1914

Landbouwhuishoud-onderwijs.
Het landbouwhuishoudonderwijs deed in dit jaar zijn intrede in deze gemeente. De gemeente verleende daarvoor een subsidie uit de gemeentekas en gaf daaraan huisvesting voorloopig in een paar bovenlokalen van den Hoofdloren.

Ziekenverpleging St. Jans Gasthuis.
In dit jaar werd het voordien door den heer J. C. van de Blocquery bewoonde Heerenhuis aan den Koepoortsweg omgebouwd tot de ziekenverpleging "Het St. Jans Gasthuis".

1914. Gemeente-reiniging.
Ten behoeve van den gemeentelijken reinigingsdienst werden credieten verleend tot een bedrag van f 38.000.-.

Marktwezen en Belastingdienst.
Met eene reorganisatie van het marktwezen en den belastingdienst ging gepaard de instelling van de betrekking van controleur der gemeentebelastingen, tevens algemeen marktmeester en waagmeester.

Speelplaats school Nieuwe Noord.
Aan het Nieuwe Noord werden twee huisjes aangekocht welke perceelen moesten dienen tot vergrooting van de speelplaats van de eerste burgerschool voor jongens.

Kermis geschorst wegens oorlog.
In verband met het uitbreken van den Europeeschen Oorlog achtte de gemeenteraad het wenschelijk de kermis dit jaar te schorsen.

Buitengewone maatregelen in verband met den oorlog.
Een van de eerste maatregelen welke getroffen werden in verband met den oorlog, was het verleenen van een crediet aan Burgemeester en Wethouders tot een bedrag van f 5000, om zooveel mogelijk te dienen tot leniging van den nood van huisgezinnen waar door opkomst onder wapenen of door werkloosheid hulp dringend noodig was.