Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1879-1881

1879. Wederopbouw Groote Kerk en toren.
Aangezien de aan de Groote Kerk verbonden toren gemeente-eigendom was, moest voor den wederopbouw van Kerk en toren overleg gepleegd worden tusschen Gemeente- en Kerkbestuur. Dit overleg had een vlot verloop, zoodat met den bouw van beide spoedig kon worden aangevangen.

Nieuwe Katholieke Kerk.
In hetzelfde jaar werd een aanvang gemaakt met het bouwen van een nieuwe Katholieke Kerk op het Groote Noord.

1880. Vermeerdering aantal raadsleden.
In verband met de stijging van het zielental der gemeente tot boven 10.000 was het noodig, dat het aantal raadsleden met twee werd vermeerderd.

Hoogere Burgerschool.
De Hoogere Burgerschool mocht van een 4-jarige tot een 5-jarige cursus worden uitgebreid.
Tot dit jaar was deze school alleen voor jongens toegankelijk. Voortaan zouden daarop echter ook meisjes kunnen worden toegelaten voorzoover er plaats was.

Plannen tot drooglegging van het Hoornsche Hop.
Het Gemeentebestuur steunde bij den Minister van Waterstaat de plannen tot drooglegging van het Hoornsche Hop en van de Gouwzee.

Kerk Achterstraat.
Bij dading met de R. K. Parochie werd aan de gemeente toegewezen het tegenwoordig Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. De Gemeenteraad besloot tot den verkoop van dit gebouw aan den heer Molenaar voor f 2500.-, onder voorwaarde, dat het gerestaureerd weder als Kerk moest worden ingericht.

1881. Oprichting twee burgerscholen.
Besloten werd tot opheffing van de burgerschool en de tusschenschool en tot oprichting van twee nieuwe burgerscholen.