Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1930 (vervolg)

De gemeente droeg in de kosten van aankoop van het gebouw Groote Oost 53 door het Rijk een bedrag van f 10.000.- bij.
Aan dit voornemen kon niet voor het jaar 1932 uitvoering worden gegeven.

Opleiding Voorbereidend Onderwijs.
De gemeente opende de mogelijkheid tot practische opleiding aan de openbare school voor voorbereidend onderwijs, ten behoeve van leerlingen van een cursus tot opleiding van onderwijzeressen voor bedoeld onderwijs.

Koepoortsbrug.
Het snel toenemend verkeer maakte verbreeding van de Koepoortsbrug noodzakelijk. Nadat meerdere plannen waren overwogen, werd deze brug omgebouwd in haar tegenwoordigen vorm, waarvoor de Gemeenteraad een crediet verleende van f 22.500.-.

Stoomtram Schagen-Wognum.
Herhaalde pogingen waren aangewend om de opheffing van de stoomtram Schagen-Wognum te voorkomen. Het mocht echter niet baten. De opheffing werd dit jaar een feit.

Nieuwe school.
Op aandrang van het schooltoezicht besloot de Gemeenteraad een nieuwe school te bouwen aan de Joh. Messchaertstraat in verbinding met de daar bestaande school voor lager onderwijs.

Speelplaats. Terrein voor lichamelijke oefening.
Voorts werd in werkverschaffing ter hand genomen de inrichting van den achter bedoeld scholencomplex liggenden voormaligen tuin van Gebr. Visser als speelplaats voor één dier scholen en terrein voor lichamelijke oefening voor alle lagere scholen.
Voor een en ander verleende de Raad credieten van f 59.800.-, f 3500.- en f 5500.-.