Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1924

Vrouwenhofje Munnickenveld.
Op 1 Februari 1682 hebben de heeren Jan Jansz. Koekebakker, Pieter Bos en Claas Stapel gezamenlijk opgericht het Vrouwenhofje staande aan het Munnickenveld.
In deze inrichting wordt aan elf bejaarde vrouwen kostelooze inwoning en een jaarlijksche toelage in geld uit het saldo der rekening verstrekt.
De mooie trapgevels van twee aan de instelling in eigendom toebehoorende en aan het Hofje grenzende perceelen aan het Munnickenveld gelegen, werden dit jaar gerestaureerd.
In de kosten van restauratie verleende de gemeente een bijdrage van f 500.- aan de Vereeniging "Oud Hoorn", terwijl daarin ook door het Rijk en de Provincie werd bijgedragen.

Verkoop grond.
Het nieuwe stadsgedeelte ontstaan door den aanleg van verschillende straten in de omgeving van den Draafsingel bleek al spoedig zeer gewild als bouwterrein. Een gelukkige omstandigheid was, dat de gemeente als eigenaresse van het bouwterrein allerlei voorwaarden heeft kunnen stellen, welke er zeer toe hebben bijgedragen, dat deze woonwijk er smaakvol uitziet.

Rioleering buitenstad.
In 1924 werd ter hand genomen de rioleering van de buitenstad, waarvoor een electrisch automatisch werkend rioolgemaal werd gebouwd bij den Schellinkhouterdijk. De kosten van dit werk hebben rond f 190.000.- bedragen.

Rijksnormaalschool.
De van Regeeringswege aangebrachte reorganisatie in het opleidingsinstituut voor onderwijzers en onderwijzeressen van het lager onderwijs, waarmede gepaard ging de oprichting van een beperkt aantal Rijkskweekscholen, was oorzaak dat de bloeiende Rijksnormaalschool moest worden opgeheven met ingang van 1 Januari 1925.