Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1908

Toegangsweg naar Rijks H.B.S. en brug over de Oosterpoortsgracht.
De Gemeenteraad verleende een crediet van f 32463.27 voor den aanleg van een toegangsweg naar de te bouwen Rijkshoogereburgerschool, met inbegrip van eene overbrugging van de Oosterpoortsgracht en een weg door het plantsoen tot de Pakhuissteeg.

Overname slooten van de banne Hoorn.
De slooten langs de Noordzijde van de Veenenlaan en langs den Draafsingel vanaf de Koepoortsweg tot de Veenenlaan werden in vrijen en vollen eigendom overgenomen van de banne Hoorn.

Scheepstimmerwerf.
De scheepstimmerwerf aan den Binnenluiendijk, in gebruik bij Gebrs. Kaat, was naar de meening van het Gemeentebestuur eigendom der gemeente, terwijl Gebrs. Kaat dien eigendom betwistten. Een uitvoerige en langdurige procedure volgde, toen de gemeente in 1908 het gebruik van het terrein tegen 1 Januari 1910 aan Gebrs. Kaat opzegde.

Rijkshoogereburgerschool.
Bij een met het Rijk gesloten overeenkomst gaf de gemeente de toezegging, dat kosteloos zou worden afgestaan de benoodigde grond voor de te bouwen Rijkshoogereburgerschool, dat een bedrag van f 92.000.- in de stichtingskosten beschikbaar zou worden gesteld en dat in bruikleen werden afgestaan de in de bestaande school aanwezige leer-hulpmiddelen. Voorts zou jaarlijks in de exploitatiekosten der school f 7000.- aan het Rijk worden vergoed.

Zaadmarkt.
Een krachtige poging om de zaadmarkt onder te brengen in een door de gemeente te stichten gebouw mislukte wegens verdeeldheid in den Gemeenteraad.