Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1918 (vervolg)

Sportterrein voor RIJkshoogereburgerschool.
Met ingang van 1 September 1918 verhuurde de gemeente aan het Rijk een stuk grond, ter grootte van ongeveer 1 H.A., gelegen achter de Rijkstuinbouwwinterschool, ingericht als sportterrein ten behoeve van de Rijkshoogereburgerschool, voor den tijd van 40 jaren, tegen een huurprijs van f 750.- 's jaars.

Crisisuitgaven.
Wederom bleken nieuwe uitgaven noodig om aan de moeilijke tijdsomstandigheden het hoofd te bieden.

Kanondijk.
De Gemeenteraad verleende een crediet van f 2500.- voor de noodige verzwaring van den Kanondijk.

Algemeene begraafplaats.
Aan de algemeene begraafplaats werden eenige verbeteringen aangebracht.

Levensmiddelenbureau.
Het levensmiddelenbureau, aanvankelijk gevestigd in het Raadhuis, werd overgeplaatst naar de benedenlokalen van de voormalige Eerste Burgerschool voor jongens aan het Nieuwe Noord.

Ziekenkolen.
Wegens de hooge prijzen der brandstoffen verleende de gemeente een reductie van 50% op den prijs van kolen voor bepaalde gezinnen waar ziekte heerschte.

Aankoop bouwterrein.
De gemeente kocht het perceel aan de Veenenlaan voor f 5100.-, waarop later de Woningstichting "Patrimonium" haar woningen bouwde.