Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1914-1915

Arbeidsbeurs.
Opgericht werd een tijdelijke arbeidsbeurs.

Gemeentelijk werkloozenfonds.
Voorts kwam tot stand een tijdelijk gemeentelijk werkloozenfonds.

Toeslag voor aankoop brandstoffen.
Aan bepaalde categorieën van ingezetenen werd een toelage van f 1.25 per maand verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van brandstoffen.

Aankoop perceel tuingrond.
De heeren H. G. Polak en A. Ossen verkochten aan de gemeente een perceel tuingrond aan de Derdeboomlaan voor de som van f 1400.-.

Bouw Magazijn c.a. bij de gasfabriek.
Voor den bouw van een magazijn c.a. en van een cokesbergplaats bij de gasfabriek verleende de Raad een crediet van f 27.000.-.

1915. Verhooging gasprijs.
De buitengewone tijdsomstandigheden maakten verhooging van den gasprijs met 1 cent per M³ noodzakelijk. Uitvoerige besprekingen werden in den Gemeenteraad gevoerd in verband met een voorstel van den heer B. Schermer inzake de afschrijvingen van het gasbedrijf.

Veliusbrug.
De Raad besloot de nieuwe brug over de Oosterpoortsgracht "Veliusbrug" te noemen, naar den schrijver van de oude "Chronijck van Hoorn" Dr. Theodorus Velius, geboren te Hoorn, 10 Januari 1572 en aldaar overleden 23 April 1630.

Eerste burgerschool voor jongens en meisjes.
De Eerste Burgerschool voor meisjes gevestigd in het gebouw aan het Kerkplein en de Eerste Burgerschool voor jongens, gevestigd in het gebouw aan het Nieuwe Noord…