Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1916-1917

Aankoop perceel West 52.
Ter voorkoming van geheel verval kocht de gemeente het perceel West 32 genaamd "In de Frahchtwagen", een nagenoeg ongeschonden proeve van burgerlijke bouwkunst uit de 17e eeuw voor f 3250.-. Een onbekende droeg in deze kosten f 500.- bij.
Voor restauratie van het gebouw was f 950.- verleend, welk bedrag later echter moest worden verdubbeld, in verband met de stijging der kosten van de benoodigde materialen.

1917. Perceel Groote Oost 41.
De gemeente kocht van den heer P. J. Kroon het perceel Groote Oost 41 voor f 10.000.-, in welk perceel verschillende Rijksbelastingkantoren werden gevestigd, waarvoor de Gemeente met het Rijk een huurcontract sloot voor 25 jaren.

Werkloosheidsvoorziening.
De buitengewone tijdsomstandigheden maakten ook de instelling van een Commissie van Advies voor de werkloosheidsvoorziening noodzakelijk.

Voedselvoorziening.
De oorlogstoestand vereischte allerlei ingrijpende maatregelen. Om te voorzien in het gebrek aan de allernoodzakelijkste levensbehoeften, werd weiland tot bouwland omgeploegd om met voor menschelijk voedsel bestemde producten te kunnen worden beteeld.
Ook de gemeente verhuurde voor dit doel haar weiland aan den Draafsingel gelegen.

Volkstuintjes.
Een ander stuk land achter de Rijkstuinbouwwinterschool stelde de gemeente beschikbaar voor den aanleg van volkstuintjes, welke aan daarvoor het meest in aanmerking komende ingezetenen werden uitgegeven tegen betaling va f 5.- per tuintje per jaar.