Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1871-1875

1871. De Koepoort.
De Koepoort viel dit jaar in sloopershanden en werd met den grond gelijk gemaakt.
Ook was reeds besloten met de slooping van de Oosterpoort te beginnen, doch naar aanleiding van een verzoek van den bewoner dier poort om tot 1 Mei 1872 te mogen blijven wonen, werd de amotie tot dien tijd uitgesteld.

1872. De Westerpoort.
De Oosterpoort bleef nog bewaard, doch nu moest de Westerpoort het ontgelden. Zij was op het eind van dit jaar niet meer om te getuigen van Hoorn's groot verleden.

Spoorweg.
Krachtige pogingen werden aangewend om in dit arrondissement een spoorweg te verkrijgen.

1873. Vluchthaven.
In dit jaar kwam voor het eerst het denkbeeld tot uiting om een vluchthaven te doen aanleggen.

1874. Oosterpoort.
De Minister van Binnenlandsche Zaken drong sterk aan op behoud van de Oosterpoort. Eindelijk was dus tot den Haag doorgedrongen de zucht tot vernietiging van monumentale gebouwen, welke in dien tijd over Hoorn vaardig was geworden.
Het Rijk bood aan ¾ in de kosten van restauratie te betalen, doch de gemeente verkoos niet het ¼ deel, geraamd op f 2000, voor haar rekening te nemen.
Mede door de tusschenkomst van een particulier, die een bijdrage van f 500.- schonk, bleef deze mooie poort behouden en werd zij gerestaureerd.

1875. De Stads Doelen.
De Stads Doelen, die ook teekenen van verval begon te vertoonen, werd door de gemeente van de hand gedaan voor f 10.000.-.