Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1919

Zwanen in de Oosterpoortsgracht.
De zwanen deden hun intrede in de Oosterpoortsgracht.

Brandstoffennood.
Genoodzaakt door den brandstoffennood kocht de gemeente ten behoeve van de ingezetenen 150 ton brandhout.

Centrale Keuken.
Het einde van den oorlog in November 1918 had reeds eenige verlichting in de tijdsomstandigheden gebracht, waaraan het zeker was toe te schrijven, dat de Centrale Keuken kon worden opgeheven.

Bezoek van H. M. de Koningin.
Op 30 Mei 1919 bracht H. M. de Koningin en de Prins der Nederlanden een bezoek aan Hoorn, ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat door Jan Pieterszoon Coen 300 jaar geleden door de stichting van Batavia een blijvende grondslag was gelegd voor het Nederlandsch Gezag in Nederlandsch Oost-Indië.

Ontvangst terugKeerend garnizoen.
Het hier gevestigd garnizoen, dat gedurende de ruim vierjarige oorlogsperiode over het land verspreid was, werd bij zijn terugkomst in de kazerne door de ingezetenen van Hoorn feestelijk ontvangen.

Plannen nieuwe stokerij bij de Gasfabriek.
Voor het opmaken van plannen voor een nieuwe stokerij bij de gasfabriek verleende de Raad een crediet van f 3000.

Opheffing gasrantsoeneering.
De gasrantsoeneering kon weder worden opgeheven.

Bouwvoorschotten voor arbeiderswoningen.
De Woningvereeniging "Goed Wonen" kreeg een bouwvoorschot van f 312.543.83 voor 40 arbeiderswoningen aan de Derdeboomlaan.
De Woningstichting "Patrimonium" zag zich een bedrag van f 174.552.36 toegekend voor 28 arbeiderswoningen, te bouwen aan de Veenenlaan.