Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1910-1911

1910.
De volkstelling in dit jaar gehouden wees uit, dat het aantal bewoonde woonhuizen 2471 bedroeg en het aantal onbewoonde woonhuizen 58.
28 woningen waren in aanbouw.
Er waren niet minder dan 620 pakhuizen e.d.
Het aantal personen boven 80 jaar bedroeg 86.
6194 inwoners waren ongehuwd, 4136 gehuwd, 633 weduwe of weduwnaar en 52 gescheiden.

Aanleg Merensstraat.
De heer J. Gleysteen legde een straat aan ten behoeve van een door hem uit te voeren bouwplan, aan de Oostzijde van den Koepoortsweg, welke straat door de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud werd overgenomen. Aanvankelijk noemde men deze straat Paul Krugerstraat, doch de gemeente gaf aan deze straat officieel den naam van "Merensstraat".

Gymnastiekschool Achter de Vest.
Op een gedeelte van het Doelenplein, grenzende aan "Achter de Vest", verrees dit jaar een nieuw gymnastieklokaal, een fraai, naar de eischen des tijds ingericht gebouw.

Restauratie Waaggebouw.
Het schoone Waaggebouw aan den Roodesteen onderging een grondige restauratie. In de kosten, welke rond f 31.000 bedroegen, ontving de gemeente een bijdrage van. het Rijk en van de Provincie, resp. tot de helft en een vierde van genoemd bedrag.

1911. Eerste burgerschool voor meisjes.
Het gebouw aan het Kerkplein, thans als Huishoud- en Industrieschool ingericht, was voordien in gebruik als Eerste Burgerschool voor Meisjes. Voor eene verbouwing van dit perceel verleende de Gemeenteraad in 1911 een crediet van f 9100.-.