Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1895-1896

Afslag van groenten.
Aan de Vereeniging "West-Friesland" werd vergund om op het Nieuwland en zoo noodig op de Turfhaven afslag te houden van aardappelen, groenten en fruit, onder voorwaarde, dat ¼ van de bruto-opbrengst in de gemeentekas werd gestort.

1896. Pensioen gemeente-ambtenaren.
De Gemeenteraad besloot tot het verleenen van pensioen of wachtgeld aan gemeente-ambtenaren, tot een maximum van f 1000.- 's jaars.

Badinrichting.
De badinrichting, staande buiten de Westerpoort, mocht een zeer noodzakelijke vernieuwing ondergaan.

Aankoop Bossu-huisje.
Een huis, staande aan de Slapershaven (met basrelief ter herinnering aan den zeeslag tegen Bossu Ao. 1573) kocht de gemeente voor f 600.- en gaf daaraan de bestemming van brug- en sluiswachterswoning, als hoedanig dit huis thans nog dienst doet.

Telefoon.
Aan de Bell Telefoon Maatschappij verleende de Gemeenteraad eene concessie voor 25 jaar, tot aanleg en exploitatie van voor het publiek bestemde telefonische verbindingen in deze gemeente.

Rijkslandbouwproefstation.
Het in 1890 in deze gemeente gevestigde Rijkslandbouwproefstation in het gebouw aan het Breed had al spoedig behoefte aan meer ruimte. De gemeente, die op behoud van deze belangrijke inrichting zeer veel prijs stelde, bood de Regeering aan grond voor den bouw van een nieuw proefstation met proefzuivelboerderij. Uit verschillende aanbiedingen werd het terrein, gelegen in d'Ampte, tusschen de Algemeene Begraafplaats en den Berkhouterweg, aanvaard.