Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1925-1926

Zusterhuis Stadsziekenhuis.
Het College van Regenten van het Stadsziekenhuis kocht de aan het Stadsziekenhuis grenzende pastorie van de Ned. Herv. Kerk en verbouwde dit perceel tot zusterhuis, waaraan groote behoefte bestond.

1926. Koepoortsweg en brug overgenomen van Provincie.
De Koepoortsweg en de Koepoortsbrug werden in beheer en onderhoud overgenomen van de Provincie met bijbetaling door de Provincie van f 4900.- voor den weg en f 3500.- voor de brug.

Aankoop weiland Keern.
De gemeente kocht twee perceelen weiland aan het Keern grenzende aan het spoorwegterrein voor resp. f 4500.- en f 7800.-.

St. Pietershof.
Het St. Pietershof, dat op zoo gemakkelijke wijze huisvesting biedt aan vele ouden van dagen met beperkte inkomsten was op vrij eenvoudige wijze uit te breiden, hetgeen in dezen tijd van woningnood van groot belang werd geacht. Ten behoeve dezer uitbreiding verstrekte de gemeente daarom een 3% annuïteitsleening van f 30.000.-.

Litterair-economische afdeeling R.H.B.S.
Op verzoek van de gemeente verbond het Rijk aan de Hoogereburgerschool een litterair-economische afdeeling, waarvan de kosten gedeeltelijk door de gemeente zouden moeten worden gedragen.

Gaslevering Blokker.
De gasfabriek, die met de nieuwe stokerij uitbreiding van haar productievermogen verkreeg, kon thans gehoor geven aan het verlangen van omliggende gemeenten om haar ingezetenen van gas te voorzien. De eerste overeenkomst werd gesloten met de gemeente Blokker. Het gas wordt rechtstreeks door het gasbedrijf van Hoorn aan de…