Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn 1850-1931

1918-1919

Varkensmesterij.
Voor het oprichten van een varkensmesterij, ten behoeve van de Centrale Keuken, stelde de gemeente een bedrag van f 19.900.- beschikbaar.

Carbidlampen voor lichtlooze gezinnen.
In dezen moeilijken tijd ging de gemeente zelfs over tot het verstrekken van carbidlampen en carbid, waarvoor een bedrag van f 4000.- beschikbaar werd gesteld.

Spaansche griep.
In verband met de heerschende Spaansche griep werden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen, o.m. de sluiting van scholen.

Ambachtsschool.
De gemeente verstrekte aan de Vereeniging de Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken een geldleening van f 4000.- voor uitbreidingswerken.

Gasprijs.
De gasprijs moest dit jaar tot 16 ct. per M³3 worden verhoogd.
De kosten van de straatverlichting voor de gemeente werden verhoogd, door het stellen van den gasprijs op 2 ct. per branduur per lantaarn. Tot nu toe was de prijs 1 ct. per branduur per lantaarn.

Belastingen.
De opbrengst van de belastingen en heffingen der gemeente, in 1910 nog slechts f 136.847 bedragende, was in 1917 reeds gestegen tot f 211.470.

1919. Werkliedenreglement.
Met ingang van 1 Augustus 1919 kwam een werkliedenreglement en een reglement op het scheidsgerecht in werking.

Plattegrond van Batavia.
Voor eene restauratie van den plattegrond van Batavia verleende de Raad een crediet. Het stuk is geplaatst in het West-Friesch Museum.